Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

62-065 Grodzisk Wlkp.

ul. Kościańska 32 

tel. 61 44 47 186 (187)

e-mail: biuro@gpk.biz.pl

www.gpk.biz.pl

 

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Grodzisku Wielkopolskim powstało 18 lutego 2008 r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Grodzisk Wielkopolski.

 

Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski w zakresie zaopatrzenia w wodę uzdatnioną oraz odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych. Ponadto Spółka świadczy m.in. usługi komunalne w zakresie utrzymania czystości na drogach oraz terenów zielonych w mieście, a także różnego rodzaju usługi budowlane (np. budowy i remonty chodników).

 

 

Woda pozyskiwana jest z podziemnych ujęć z utworów czwartorzędowych Wielkopolskiej Doliny Kopalnej. Są to te same źródła, którym swój niepowtarzalny smak zawdzięcza Piwo Grodziskie oraz z których wydobywana jest Woda Grodziska. Dzięki dziewięciu studniom głębinowym mieszkańcy otrzymują wodę o bardzo wysokich walorach jakościowych i smakowych. S

 

półka obsługuje cztery stacje uzdatniania wody i ponad 180 km sieci wodociągowej na terenie gminy. Roczna sprzedaż wody uzdatnionej wynosi ponad 1 120 000 m3. Do rozliczania się z klientami GPK stosuje system zdalnego odczytu zużycia wody. Jest on realizowany za pomocą wodomierzy objętościowych klasy C zaopatrzonych w moduły radiowe do transmisji danych.

 

 

Ścieki powstające na terenie gminy są oczyszczane w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej z redukcją biogenów i chemicznym wspomaganiem o przepustowości 4 500 m3/dobę i zdolności oczyszczania 59 000 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Oczyszczalnia rocznie przerabia ok. 1 250 000 m3 ścieków. Powstające w tym procesie osady ściekowe spełniają wymogi przeznaczonych do rolniczego wykorzystania. Przedsiębiorstwo eksploatuje 100 km sieci kanalizacji sanitarnej wyposażonej w 22 pompownie i trzy tłocznie strefowe. Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. jest Beneficjentem środków unijnych z Funduszu Spójności w przedsięwzięciu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Grodzisk Wielkopolski”. Inwestycja obejmuje realizację.

 

<< Nowe pole tekstowe >>

 

Inwestycja obejmuje realizację w ramach aglomeracji Grodzisk Wielkopolski następujących zadań:

• budowa pięciu zlewni kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 25 km wyposażonych w sześć pompowni i trzy tłocznie ścieków;

• rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków do przepusto- wości 4 500 m3/dobę;

• zakup pojazdu wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej, ładowarki do osadów ściekowych i pojazdu serwiso- wego z zestawem kamerowym do inspekcji rurociągów.

 

Realizacja projektu została rozpoczęta w roku 2008, natomiast zakończenie przewidywane jest na koniec roku 2015. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 33 mln zł.

 

ZAUFALI NAM

NOWA PUBLIKACJA

WYDAWCA

 

Quixi Media Sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 1a
85-061 Bydgoszcz
telefon: +48 52 5513766

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Antoni Bochen