Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Sp. z o.o.

64-800 Chodzież 

ul. Kochanowskiego 29

tel. 67 281 16 10

e-mail: chodziez@mwik.pl www.mwik.pl

 

Przedsiębiorstwo zaopatrujące mieszkańców Chodzieży w wodę i odbierające ścieki istnieje bez przerwy już ponad sto lat. Siedzibą spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Chodzieży jest nadal ten sam budynek, w którym, na początku XX wieku w roku 1914 wodociągi rozpoczynały swoją działalność.

 

Wiek od powstania wodociągów, w latach 2012–2015, MWiK Sp. z o.o. zrealizowała największy w historii miasta i gminy projekt inwestycyjny w zakresie infrastruktury i obiektów wodociągowych. Przedsięwzięcie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież" podzielone zostało na 8 kontraktów i 21 zadań inwestycyjnych. Całkowita wartość projektu to 50 596 124,39 zł, z czego 23 730 370,66 zł to kwota dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

 

 

Główne cele projektu to modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, a także optymalizacja technologii oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej, uzbrojenie w sieć zbiorczej kanalizacji sanitarnej terenów zurbanizowanych miasta i gminy Chodzież, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody poprzez optymalizację pracy i połączenie miejskiego i gminnego systemu wodociągowego. Cele te zostały zrealizowane poprzez budowę ponad 19 km sieci wodociągowej magistralnej oraz budowę i modernizację 25,9 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. Wybudowano i zmodernizowano 23 przepompownie ścieków. W ramach realizacji projektu powstało ponad 2,4 km sieci kanalizacji deszczowej w celu rozdziału kanalizacji ogólnospławnej, odwiercono 3 nowe studnie głębinowe, a także zmodernizowano dwie stacje uzdatniania wody.

 

W wyniku inwestycji stopień skanalizowania aglomeracji chodzieskiej wynosi 98%. Do sieci dostęp uzyskało kilkuset nowych użytkowników. Gospodarstwa, które dotąd korzystały ze zbiorników bezodpływowych zostały w większości włączone do systemu. Długofalowe skutki dla środowiska naturalnego są więc nie do przecenienia.

 

 

Po realizacji projektu MWiK zarządza obecnie siecią wodociągową o łącznej długości 186,6 km i siecią kanalizacji sanitarnej o długości 138,5 km. Odbiorcy usług MWiK to 4308 podmiotów (stan na V 2015). Spółka użytkuje 5 stacji uzdatniania wody, 6 stacji podwyższania ciśnienia, 22 studnie głębinowe o łącznej zdolności produkcyjnej około 9 000 m3/dobę. MWiK obsługuje również 101 przepompowni ścieków.

 

Chodzieskie wodociągi inwestują nie tylko w nowoczesną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, ale również w systemy wspomagania zarządzaniem. Sieci: wodociągowa z ujęciami i stacjami uzdatniania wody i kanalizacyjna z oczyszczalnią ścieków i przepompowniami, spięte są w układy centralnego monitoringu i zarządzania, a ich kluczowe elementy mogą być obsługiwane zdalnie. Do odczytu wodomierzy wykorzystuje się system radiowy.

 

MWiK użytkuje również zintegrowany system informatyczny wykorzystywany przez wszystkie działy oraz system elektronicznego obiegu dokumentów. Całość systemów i urządzeń obsługuje wysoko wykwalifikowana kadra, stale podnosząca swoje umiejętności. W konsekwencji firma jest bardziej przyjazna dla odbiorców jej usług.

 

MWiK prowadzi także działalność edukacyjną kształtując postawy proekologiczne. Szereg przedsięwzięć pokazujących konieczność dbania o środowisko naturalne kierowanych jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Poza podstawową działalnością Spółka świadczy również szeroki zakres usług dodatkowych.

 

ZAUFALI NAM

NOWA PUBLIKACJA

WYDAWCA

 

Quixi Media Sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 1a
85-061 Bydgoszcz
telefon: +48 52 5513766

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Antoni Bochen