Zakład Wodociągów

i Kanalizacji – Sochaczew

Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew

ul. Rozlazłowska 7

tel. 46 862 82 30-32

fax 22 112 12 40

e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl

www.zwik.sochaczew.pl

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. gwarantuje wypełnienie statutowego obowiązku, jakim jest zaopatrzenie w wodę

i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasta Sochaczew w woj. mazowieckim. 

 

Oczyszczalnia ścieków Oczyszczalnia ścieków

 

Dodatkowo Spółka świadczy usługi w zakresie:
• budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej;
• ujmowania, produkcji i dystrybucji wody przeznaczonej do picia;
• odbioru i oczyszczania ścieków produkowanych w aglomeracji;
• czyszczenia i monitorowania kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
• przeprowadzania badań laboratoryjnych wody i ścieków (laboratorium posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji); 
• wynajmu sprzętu specjalistycznego.

 

Kluczowa rola ZWiK – Sochaczew w rozwoju miasta

 

Konferencja podsumowująca Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap II (część I)”; prezes zarządu – Stanisław Grażka oraz Magdalena Kaczorowska – kierownik Jednostki Realizującej Projekt

 

 

Specjaliści ocenili, że inwestycja w sochaczewskie wodociągi pozwala zaoszczędzić 9 mln euro rocznie, dzięki wzrostowi zdrowotności mieszkańców.

 

Skuteczne zarządzanie ma być narzędziem w realizacji celów. Tak stało się w Sochaczewie, którego oblicze zmieniło się w ciągu pół dekady realizacji programu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew”. Zakończony w 2015 roku II etap tego przedsięwzięcia przyniósł budowę sieci kanalizacji sanitarnej osiedla Żyrardowska, o łącznej długości 2,5 km oraz trzy sieciowe przepompownie ścieków, co z kolei pozwoliło na 2,5-krotne obniżenie kosztu oczyszczania ścieków przez inną oczyszczalnię, która do tej pory realizowała to zadanie. 

 

Dzięki dobremu zarządzaniu projektem powstały oszczędności, które umożliwiły dodatkowo zakup specjalnej kamery do monitoringu kanałów, nazwanej – z racji kablowego zasilania i sterowania – „Azorkiem”. Będzie ona wykorzystywana do sprawdzania drożności i prawidłowej pracy sieci, ale też i wykrywania nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej czy też włączeń w kanalizację deszczową. Dzięki takim działaniom spółka zwiększy liczbę osób korzystających z sieci. Inauguracja pracy kamery odbyła się na nowo wybudowanym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej
w osiedlu Żyrardowska.

 

W minionych latach w Sochaczewie, kosztem ponad 106 mln zł (z których połowę sfinansowała Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Spójności), w kilku osiedlach powstała sieć kanalizacji sanitarnej o długości 92,36 km. Dostęp do niej uzyskało ponad 11 tys. osób. Rozbudowano i unowocześniono oczyszczalnię ścieków, wybudowano 36 przepompowni. Zmodernizowano też 3,4 km istniejącej kanalizacji sanitarnej w centrum miasta, dzięki czemu uzyskano większy stopień skanalizowania. Była to największa inwestycja w historii sochaczewskiego samorządu. Obok skoku cywilizacyjnego i wymiernego wzrostu wartości nieruchomości w mieście, miała ona także ogromne znaczenie dla środowiska naturalnego, ponieważ umożliwiła ograniczenie zabrudzenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz wyeliminowała odprowadzanie ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do gleby, a także do zlewni rzek Utraty i Bzury.

 

 

Eksperci ocenili, że mieszkańcy Sochaczewa wydają rocznie 9 mln euro mniej na opiekę zdrowotną, rehabilitację, leki, szpitale itp., gdyż podnosi się poziom zdrowotności społeczeństwa – podkreśla z zadowoleniem Stanisław Grażka, prezes ZWiK – Sochaczew Sp. z o.o. – To, niestety, na pierwszy rzut oka trudno dostrzec, ale my o tym wiemy i odczuwamy wielką satysfakcję. Człowiek do zdrowego funkcjonowania w XXI wieku potrzebuje czystej wody, a obowiązkiem naszym jest stworzyć warunki do jej pozyskiwania. Niestety, swoboda działalności gospodarczej: produkcji
i handlu, nie niesie za sobą obowiązku dbałości o środowisko. W efekcie mamy do czynienia z niekontrolowanym zanieczyszczaniem, zarówno atmosfery, jak i wód powierzchniowych czy gruntowych. Tymczasem zależność między tym, co się zwraca do środowiska, a tym, co się
z niego czerpie, jest bardzo prosta. Budując społeczeństwo obywatelskie, powinniśmy dbać o życie lepsze, wygodniejsze i czystsze. Z radością przenieślibyśmy nasze doświadczenia na sąsiadujące z miastem wiejskie otoczenie, gdzie prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa niemal nie istnieje, i użyczyli naszego potencjału inwestycyjnego. Do tego jednak potrzebna jest wola obu stron, zgoda samorządów i odpowiednie porozumienia, dające mandat do współdziałania. 

 

Inwestycje w czystą wodę uważamy za najważniejsze dla rozwoju miasta.

W ciągu kilku lat realizowania projektu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej wykonaliśmy olbrzymi skok cywilizacyjny. Mam satysfakcję, że kolejne pokolenia będą mogły korzystać z dobrodziejstw czystej wody w kranach i otaczającym nas środowisku, jednak przy każdej okazji warto przypominać, że ten przywilej nie jest dany raz na zawsze i nieustannie należy o niego mieć staranie. O ile czysta woda w kranie jest dobrodziejstwem, o tyle odbiór ścieków jest obowiązkiem – przede wszystkim wobec środowiska – i tak też powinien być postrzegany przez władze i mieszkańców. Stąd nasze plany kolejnych inwestycji, w tym konsekwentne dążenie do 100-procentowego skanalizowania i sprawnego funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sochaczewie – mówił prezes ZWiK Sochaczew, Stanisław Grażka, odbierając statuetkę „Siły Skutecznego Zarządzania 2015”.

 

 

Zdrowie dzięki wodzie – siła skutecznego zarządzania

ZWiK – Sochaczew

ZAUFALI NAM

NOWA PUBLIKACJA

WYDAWCA

 

Quixi Media Sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 1a
85-061 Bydgoszcz
telefon: +48 52 5513766

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Antoni Bochen