Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Siedlcach

08-110 Siedlce 

ul. Leśna 8

tel. 25 640 28 00

fax 25 643 65 93

e-mail: sekretariat@pwik.siedlce.pl

www.pwik.siedlce.pl

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to Przedsiębiorstwo z wieloletnimi tradycjami sięgającymi lat trzydziestych ubiegłego wieku.

 

Przedmiotem działania Spółki jest w szczególności:

• pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;

• projektowanie oraz budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych;

• wykonywanie badań laboratoryjnych wody i ścieków oraz analiz technologicznych;

• odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;

• wytwarzanie energii elektrycznej.

 

Źródłem wody dla miasta Siedlce są głównie mioceńskie pokłady wodonośne rozłożone na głębokości ok. 100 m z okresu trzeciorzędowego oraz w mniejszej części pokłady plejstoceńskie z czwartorzędu.Miasto Siedlce zaopatrywane jest w wodę z dwu podstawowych Stacji Uzdatniania Wody Sekuła I ul. Domanicka i Sekuła II ul. Leśna oraz w części ze Stacji Ujrzanów w Ujrzanowie. Gmina Siedlce zaopatrywana jest w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody Ujrzanów, Purzec i Stok Lacki oraz częściowo ze stacji Sekuła I i Sekuła II.

 

 

Przedsiębiorstwo pobiera wodę łącznie z 42 studni głębinowych. Woda podziemna jest wolna od bakterii, natomiast znajdujące się w niej ponadnormatywne ilości związków żelaza i manganu usuwane są w stacjach uzdatniania wszystkich ujęć. Do jej niewątpliwych walorów należy zaliczyć obojętny odczyn o pH 7,5, średnią twardość, co jest korzystne zarówno dla zdrowia konsumentów, jak i stanu urządzeń wodociągowych. Łączna ilość składników mineralnych w siedleckiej wodzie wynosi ok. 380 mg/l, dzięki czemu można ją zakwalifikować do naturalnych wód źródlanych, niskozmineralizowanych, niskosodowych, odżelazianych.

 

Mając na uwadze poprawę jakości świadczonych usług, dbałość o czystość środowiska oraz sprostanie wymogom prawa UE i polskiego, Przedsiębiorstwo prowadzi inwestycję dofinansowaną ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach tego Projektu rów Strzała prowadzący ścieki ogólnospławne zastąpiony zostanie kolektorami oraz metodą bezwykopową zmodernizowane będzie około 20 km sieci kanalizacyjnej w centrum miasta. Największą inwestycją Projektu jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową suszarni średniotemperaturowej, z której osady będą współspalane w cementowni. Kierując się aspektami maksymalnego zoptymalizowania procesów energetycznych powiązano gospodarkę cieplną i elektryczną suszarni i oczyszczalni. Rozwiązanie takie pozwala na wygospodarowanie około 400 kW energii elektrycznej z biogazu oraz około 500 kW energii elektrycznej z gazu ziemnego pokrywając tym samym zapotrzebowanie na energię elektryczną oczyszczalni.

 

ZAUFALI NAM

NOWA PUBLIKACJA

WYDAWCA

 

Quixi Media Sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 1a
85-061 Bydgoszcz
telefon: +48 52 5513766

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Antoni Bochen