Miejskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji

w Błoniu Sp. z o.o.

05-870 Błonie

ul. Towarowa 5

tel. 22 725 44 67

fax 22 725 28 61

e-mail: mpwik@mpwik-blonie.pl

www.mpwik-blonie.pl

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona została w 2001 roku jako jednoosobowa Spółka Gminy Błonie. Siedzibą Spółki jest miasto Błonie zaś obszar działania obejmuje całe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Przedmiotem działalności Spółki są usługi w zakresie poboru, uzdatniania

i rozprowadzania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków dopływających siecią, odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych własnym

i obcym taborem asenizacyjnym, budowa sieci i przyłączy wodociągowych

i kanalizacyjnych, czyszczenia i udrażniania sieci, przyłączy i instalacji kanalizacyjnych.

 

Działalność w zakresie dostawy wody prowadzona jest na terenie gminy Błonie, w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków dopływających siecią – na terenie gminy Błonie i gminy Leszno, pozostała działalność – głównie na terenie gminy Błonie, sporadycznie na terenie sąsiednich gmin.

 

 

Spółka eksploatuje ok. 200 km przesyłowych i rozdzielczych sieci wodociągowych oraz ok. 150 km sieci kanalizacyjnych: grawitacyjnych, ciśnieniowych i podciśnieniowych. Eksploatuje 5 ujęć głębinowych i stacji uzdatniania wody o łącznej wydajności 5309 m3/dobę. Dysponuje również nowoczesną, zmodernizowaną w latach 2002–2004 mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków o przepustowości 5680 m3/dobę spełniającą wymogi w zakresie oczyszczania ścieków określone w pozwoleniu wodnoprawnym

i przepisach prawa.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o. o. jest nowoczesną firmą zdolną do kompleksowego zaspokajania powszechnych potrzeb mieszkańców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, funkcjonującą w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę, nowoczesne standardy w zakresie świadczonych usług, stosownych technik i technologii, procedur zarządzania oraz rozwiązań finansowych.

 

Misją przedsiębiorstwa jest utrzymanie i rozwój usług wodociągowo-

-kanalizacyjnych na wysokim poziomie jakościowym, odpowiednio do zgłaszanego zapotrzebowania, wykorzystanie infrastruktury technicznej będącej w jego dyspozycji dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego Gminy Błonie oraz poprawy jakości życia jej mieszkańców.

 

 

Tak zdefiniowana misja realizowana jest poprzez:

•      optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa w celu po-

        prawy skuteczności działania na rynku lokalnym;

•      rozszerzanie dostępności oraz poprawa jakości świadczonych usług

        wodociągowo-kanalizacyjnych;

•      rozpoznanie potrzeb i wyznaczanie kierunków inwestycji rozwojo-

        wych w zakresie wodociągów i kanalizacji;

•      działanie przedsiębiorstwa w obszarze gospodarki wodnej na rzecz

        ochrony zasobów i walorów przyrodniczych Gminy Błonie oraz

        popularyzacja zachowań proekologicznych.

 

Gmina Błonie, na terenie której przedsiębiorstwo funkcjonuje, dynamicznie

się rozwija, wzrasta jej potencjał, a co za tym idzie wzrasta potencjał jej mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących działalność na jej terenie. Wzrasta zapotrzebowanie na usługi realizowane przez przedsiębiorstwo.

Tak więc spełnione są wszelkie warunki do dalszego, dynamicznego jego rozwoju.

 

ZAUFALI NAM

NOWA PUBLIKACJA

WYDAWCA

 

Quixi Media Sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 1a
85-061 Bydgoszcz
telefon: +48 52 5513766

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Antoni Bochen