Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o.
21-010 Łęczna

ul. Krasnystawska 54
tel. 81 752 10 44

tel./fax 81 752 10 46
e-mail:
info@pgkim.leczna.pl
www.pgkim.leczna.pl

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. powstało na mocy Umowy Spółki z 28 kwietnia 1992 roku w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, powstałego 1 stycznia 1958 roku, w jednoosobową spółkę prawa handlowego, której 100% udziałowcem jest Gmina Łęczna.

 

 

Spółkę reprezentuje Zarząd w składzie: Prezes Zarządu i Członek Zarządu.

Działalność Spółki realizowana jest przez pięć działów:

 • Dział Wodociągów i Kanalizacji,
 • Dział Odbioru Odpadów,
 • Dział Utylizacji Odpadów,
 • Dział Transportu i Usług Technicznych,
 • Dział Zarządu Nieruchomościami.

 

PGKiM prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:

 • pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody;
 • gospodarka ściekami, zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów;
 • sprzątanie i czyszczenie obiektów;
 • roboty budowlane (w zakresie rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej);
 • diagnostyka pojazdów;
 • wynajem nieruchomości własnych;
 • zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

 

 

Dział Wodociągów i Kanalizacji – jego podstawowym zadaniem jest pozyskiwanie, uzdatnianie i dostarczanie wody mieszkańcom miasta i gminy Łęczna oraz odprowadzanie ścieków. Jest obecnie jedynym źródłem zasilania w wodę miasta i gminy Łęczna. W skład Ujęcia wchodzi dziewięć studni wierconych, w tym siedem czynnych i dwie studnie wyłączone z eksploatacji oraz stacja wodociągowa z dwoma zbiornikami wody pitnej o pojemności V=2500 m3 każdy. Ujmowana woda kierowana jest rurociągami tłocznymi do Stacji Uzdatniania Wody, gdzie poddawana jest procesowi odżelaziania i napowietrzania. Dobowy pobór wody ze studni wynosi ok. 2600 m3.

 

Po procesie uzdatniania doprowadzana jest ona do odbiorców za pomocą sieci wodociągowej o długości 159 km. Długość sieci kanalizacyjnej (grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej) wraz  z przyłączami wynosi 81 km. Jakość dostarczanej mieszkańcom miasta i gminy Łęczna wody jest monitorowana przez laboratorium wewnętrzne oraz akredytowane laboratoria firmy zewnętrznej, prowadzące monitoring kontrolny i przeglądowy zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

 

Dział zajmuje się również utrzymaniem w pełnej sprawności elementów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych poprzez stosowanie nowych technologii sposobu wykrywania odcinków awaryjnych na sieciach, a w szczególności poprzez wymianę wyeksploatowanych elementów sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

 

Dział Odbioru Odpadów – prowadzi usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, pochodzących z selektywnej zbiórki z terenu pięciu gmin: Łęczna, Cyców, Puchaczów, Uścimów, Spiczyn. Ilość wszystkich zebranych odpadów w skali roku to 7655,75 Mg.

 

 

Dział Utylizacji Odpadów – na jego terenie, zlokalizowanym w Starej Wsi, funkcjonuje sortownia, składowisko odpadów oraz oczyszczalnia ścieków. Zajmuje się kompleksowym zagospodarowaniem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, pochodzących z gmin regionu centralno-wschodniego woj. lubelskiego oraz oczyszczaniem ścieków komunalnych z terenu gminy Łęczna. Dział zlokalizowany jest na powierzchni około 13,8 ha i posiada zdolność zagospodarowania 30 tys. Mg odpadów rocznie oraz zdolność oczyszczania ścieków komunalnych o ładunku ponad 26 tys. RLM. Składowisko odpadów o statusie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych posiada pojemność ponad 260 tys. m3

 

Dział Transportu i Usług Technicznych – prowadzi działalność w zakresie diagnostyki i mechaniki pojazdów oraz nadzoruje eksploatację i konserwację urządzeń energetycznych Spółki.

 

 

W Dziale funkcjonuje:

 • Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, w której przeprowadzane  są przeglądy rejestracyjne pojazdów.
 • Warsztat naprawy pojazdów,
 • w którym prowadzone są naprawy i przeglądy jednostek transportowo-sprzętowych (własnych i zewnętrznych), oraz sprzedaż, wymiana i serwis ogumienia. 

 
Dział Zarządu Nieruchomościami – zlokalizowany jest przy ul. Braci Wójcickich 3 w Łęcznej na terenie Targowiska Miejskiego. Zajmuje się on zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami mieszkalnymi oraz handlowo-usługowymi. Prowadzony jest pełny zarząd nieruchomości poprzez administrowanie, kompleksową obsługę techniczną budynków, zarządzanie umowami najmu oraz umowami na dostawę mediów i utrzymanie czystości oraz pielęgnację obiektów zielonych. Obsługuje nieruchomości własne – m.in. Targowisko Miejskie oraz zewnętrzne, w tym, na zlecenie Gminy Łęczna, lokale komunalne i socjalne. Aktualnie zarządza pięcioma wspólnotami mieszkaniowymi.

ZAUFALI NAM

NOWA PUBLIKACJA

WYDAWCA

 

Quixi Media Sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 1a
85-061 Bydgoszcz
telefon: +48 52 5513766

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Antoni Bochen